Thủ tục thành lập hợp tác xã tại Bình Dương

Thủ tục thành lập hợp tác xã tại Bình Dương

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

thủ tục thành lập hợp tác xã

I. Hồ sơ, thủ tục thành lập hợp tác xã như sau:

– Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã theo mẫu.

– Điều lệ hợp tác xã.

– Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã.

– Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập Hợp tác xã.

– Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên Ban quản trị, hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác theo qui định của pháp luật.

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với HTX kinh doanh ngành nghề mà theo qui định của pháp luật phải có vốn pháp định.

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với HTX kinh doanh ngành nghề mà theo qui định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

II. Trình tự thực hiện thành lập hợp tác xã

– Nộp 1 bộ hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương; nếu hồ sơ hợp lệ, quý sở sẽ trao giấy biên nhận hồ sơ hẹn đến ngày lấy kết quả, theo quy định là 05 ngày làm việc;

– Sau khi được Sở kế hoạch và Đầu tư cấp giấy đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hệ với công an làm thủ tục khắc dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu;

– Đăng bố cáo 03 số báo trong 1 tháng về việc lập HTX;

thành lập hợp tác xã vận tải

III. Thẩm quyền giải quyết thủ tục thành lập hợp tác xã

– Sở kế hoạch và Đầu tư;

– Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

– Tổng cục thuế;

– Chi cục thuế quản lý công ty;

– Thời gian giải quyết thủ tục hành chính 5- 10 ngày làm việc trừ ngày nghỉ và ngày lễ;

Nếu có khó khăn trong quá trình thành lập hợp tác xã, bạn có thể tham khảo thêm: Dịch vụ thành lập hợp tác xã tại Bình Dương

Bài viết có liên quan: Dịch vụ thành lập hợp tác xã vận tải tại Bình Dương

Tin Liên Quan