Sửa lỗi tờ khai không đúng định dạng với XDS. – Dữ liệu sai tại dòng 75

- 14/10/2016

Chào mọi người theo trang web của Tổng Cục ThuếBắt đầu từ ngày 25/9/2016, khi kê khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp người nộp thuế sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.4.0, iHTKK 3.3.0 thay cho các phiên bản trước đây. Hiện tại có một số anh […]