Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại Bình Dương

- 24/07/2019

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại Bình Dương Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty (gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách […]