Thay đổi thành viên cổ đông trong công ty tại Bình Dương

- 05/03/2019

Dịch vụ thay đổi thành viên cổ đông trong công ty tại Bình Dương Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp Điều […]