Lập báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp

- 27/01/2018

Lập báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp gồm những công việc gì ? Công việc lập báo cáo tài chính cuối năm là công việc thường niên, kế toán sẽ làm cho doanh nghiệp gồm : – Cân đối lãi – lỗ. – Bảng cân đối kế toán. – Báo cáo kết quả kinh […]