Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

- 11/01/2018

HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)     Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành A         NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN   01     […]